لذت پرورش علمی با کنل کاسپین معنا یافته است

قطعا کسانی که کمی درباره ما تحقیق کرده اند به این واقعیت رسیده اند که کنل کاسپین از نظر قدرت علمی و دانش پرورش و البته اعتبار و افتخار آفرینی در عرصه بین الملل پیشگام است

اومن و میچکا (انتظار تأیید بارداری)

اومن کاسپین Omen von Caspian

میچکا کاسپین Mischka von Caspian

اومن و شیرا (انتظار تأیید بارداری)

 

اومن کاسپین Omen von Caspian

شیرا کاسپین Schira von Caspian

ریواس و بلونا (انتظار تأیید بارداری)

 

ریواس کاسپین Rivas von Caspian

بلونا فیختن اشلاگ V6 OGZS Belona vom Fichtenschlag

لایکن و نته (انتظار تأیید بارداری)

لایکن کاسپین Lycan von Caspian

نته کالنبرگر لند Nette vom Kahlenberger Land

اومن و کوئن (انتظار تأیید بارداری)

اومن کاسپین Omen von Caspian

کوئن کاسپین Queen von Caspian

اومن و ریتا (انتظار زایمان)

اومن کاسپین Omen von Caspian

ریتا کاسپین Rita von Caspian

نسل “جی 2 Litter “G

اومن کاسپین Omen von Caspian

کاشین کاسپین Kashin von Caspian