قدرتمندترین سگ های آلمانی وارد شده به ایران

فقط هفت عضو آلمانی ثابت و ماندگار کنل کاسپین دارای عناوین جهانی هستند! حال آنکه چندین رتبه جهانی و سایر عناوین و آزمون ها و مجوز ها را ما خود بدست آوردیم.