توضیحات

پسر قهرمان ششم دنیا کویین پیسته تروفه و فرنسی بزرگ