توضیحات

کنل کاسپین تنها کنل ایرانی هست که در طی یازده سال پرورش توانسته به بالاترین سطح از دانش علمی سگ نژاد چوپان آلمانی برسد، این کنل ایرانی در سال های 2016 و 2017 اولین کنل ایرانی بود که بعد از صد و سی سال ایجاد انجمن سگ چوپان آلمانی به بزرگترین نمایشگاه سگ چوپان آلمانی راه یافته و موفقبه کسب افتخارات جهانی و بین المللی چشمگیری شود.